ITA สภ.เมืองอุตรดิตถ์

มาตรฐาน
ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหาร

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต