O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2564
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรม,ยาเสพติด อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามคำสั่ง เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง APEC 2022
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๔
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
การรายงานกรณีมีการร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
การแจกจ่ายคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ ตามกฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(ฉบับประจำตัวข้าราชการตำรวจ และฉบับประจำหน่วย)
กฎ ก.ตร. และคู่มือการปฏิบัติฯ คู่มือเล่มเล็ก และเล่มใหญ่
หนังสือ ตร. และผู้ตรวจการแผ่นดิน
เแบบ จธ 01 รายงานภายใน 15 วัน
เแบบ จธ 02 รายงานภายใน 4 เดือน
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และโครงการตำรวจต้นแบบ
เอกสารเผยแพร่ประมวลจริยธรรมและจรรญาบรรณ (ฉบับภาษาไทย และอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
สารคดี บุคคลต้นแบบคุณธรรม
พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง จตช.
ดร.ระพี สาคริก
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประมวลจริยธรรมและจรรญาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 (ฉบับภาษาไทย และอังกฤษ)