O23 ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบน (AntiBribery Policy) และ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที

ประกาศเจตจำนงสุจริต สภ.เมืองอุตรดิตถ์